Menü
Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kapat
Sepetim

KVKK AYDINLATMA BEYANI

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BEYANI

İşbu aydınlatma beyanı Hacı Şerif Gıda İth. İhr. San. Ve Tic Ltd. Şti. (“Hacı Şerif”)in 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin bilgileri içermekte olup, kişisel verilerin işlenebilmesi için gerekli olan ‘Aydınlatma Beyanı’nı teşkil etmektedir. 

1. Beyanın Amacı ve Kapsamı

Hacı Şerif Gıda İth. İhr. San. Ve Tic Ltd. Şti. ve  “Hacı Şerif” markası tarafından; bu Gizlilik Bildirimi kapsamında, tarafımızca hangi kişisel verilerin ne şekilde toplandığı, kaydedildiği, saklandığı, kullanıldığı ve işlemenin hukuki sebepleri, işlendiği amaçlar, aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları, Kanun’da yer verilen kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar basit ve şeffaf bir şekilde açıklanmaktadır. 

Bu aydınlatma beyanı, Hacı Şerif çalışanları, Hacı Şerif’te çalışmak maksadı ile özgeçmişlerini iletmiş olan çalışan adayları ve Hacı Şerif müşterisi olan gerçek kişileri;

Hacı Şerif müşterisi olmayıp, Hacı Şerif şubelerine çeşitli nedenlerle gelen, “haciserif.com” adresli internet sitemizi ziyaret eden gerçek kişileri kapsar. 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, işbu aydınlatma beyanı uyarınca toplanmakta ve işlenmekte olan kişisel verilerin işlenmesinin hukuki temelini teşkil etmektedir. Bu bağlamda, toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kıstaslara bağlı kalınacak şekilde işlenecektir.  

Verilerin toplanması ise;

1. Hacı Şerif çalışanları için, işyerinde, üretim tesislerinde, şubelerdeki faaliyetleri esnasında, 

2. Hacı Şerif’e özgeçmiş iletmiş olan çalışan adayları için, ilettikleri özgeçmişler vasıtasıyla,

3. Hacı Şerif müşterileri için, şubelerdeki alışverişleri esnasında ve Hacı Şerif tarafından üretilen ürünleri Hacı Şerif şube ve yetkili satıcılarından satın almaları vasıtasıyla,

4. Hacı Şerif’e ait internet sitesi vasıtasıyla yahut telefon ile Hacı Şerif’le yapılan görüşmeler esnasında,

gerçekleştirilir. Yine tüm veri sahipleri açısından, toplanmakta olan veriler, Hacı Şerif ile iş ortaklığı içerisinde bulunan, Hafız Gıda adına şube işletmekte olan veri sorumluları tarafından da iletilebilir. 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Amacı ve Verilerin Saklanma Süresi

Veri sahiplerinden toplanan kişisel veriler aşağıda belirtilen maksatlar ile işlenmek üzere toplanmaktadır;

1. İstihdamın sevk ve idaresi, 

2. Zorunlu kurumsal prosedürlere uyumun sağlanması, 

3. Sözleşme/iş ilişkisinin kurulması veya ifası, 

4. Şirketimizin istihdam ve yürürlükteki mevzuat kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, 

5. Yalnızca bu kapsamda açık onayınızı vermiş olmanız durumunda, tanıtım amaçlarıyla (örn. görüntülerinizin/videolarınızın Şirketin sosyal medya hesabında yayımlanması), 

6. Bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması, 

7. Şirketimizin güvenliğinin sağlanması veya Şirketimizin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması, 

8. Şirket nezdinde istihdamınız için gereken işlemlerin yürütülmesi, özlük dosyanızın hazırlanması, 

9. İnsan kaynakları ve idari işler operasyonlarının yürütülmesi, 

10. Çalışanların yan haklarına ve menfaatlerine ilişkin operasyonların yürütülmesi.

11. Ürün geliştirme, kalite yönetimi ve müşterilerin ürün tercihlerinin belirlenmesi,

12. Müşterilere dair tüketim istatistiklerinin oluşturulması,

13. Müşteri portföyüne dair istatistik ve veri hazırlanması,

14. Şube, yetkili satıcı ve internet sitesinin geliştirilerek müşterilerin hizmetine sunulması,

15. İş ortaklarımızın kendi faaliyetleri açısından faydalı olacak verilerin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde aktarılması,

16. Verilerin kanun tarafından izin verildiği ölçüde yabancı iş ortaklarımız ile paylaşılması,

Bu maksatlar ile toplanan kişisel veriler, amaca hizmet ettiği süre boyunca veri sorumlusu olan tarafımızca işlenecektir. Toplanan veri, amaca hizmet etmediği halde, anonim hale getirilecek, geri dönüştürülemez şekilde silinecek veya imha edilecektir.

4. Toplanan Kişisel Verilerin Niteliği

1.  Kimlik verileri: Ad-soyad, doğum tarihi ve yeri, kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası, unvan, uyruk ve imza örneği, vergi numarası.

2. Görüntü verileri: Şube ve işyerlerimiz içerisinde güvenlik ve ürün geliştirme maksatlarıyla toplanan görüntü verileri.

3. Ses verileri: telefon ile Hacı Şerif’le kurulan iletişimler, çağrı merkezleri ile yapılan görüşmeler esnasındaki konuşma kayıtları ve sesli veriler.

4. Online davranışa ve tercihlere ilişkin veriler: Mobil cihazın veya bilgisayarın IP adresi ile Hacı Şerif’e ait web sitelerinde ve uygulamalarında ziyaret edilen sayfalar.

5. Finansal Veriler: Hacı Şerif çalışanlarına ait maaş bordroları, maaş hesaplarına ait bilgiler gibi finansal veriler. Hacı Şerif müşterilerinin ödeme araçları, ödeme aracı tercihleri ve ödeme davranışlarına dair veriler.

6. Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Açık rızanız alınmak veya kanunlarda açıkça öngörülmek kaydıyla sağlık, parmak izi, etnik köken gibi özel nitelikli kişisel veriler.

5. Kişisel Verilerin Paylaşılması ve İletimi 

İş ortaklarımıza, Hacı Şerif adına şube işleten ve Hacı Şerif ürünlerinin satışını yapan kişilere ve yurtdışında yerleşik iş ortaklarımıza kişisel verilerinizin iletimi, 6698 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen hükümlere göre yapılmaktadır. İlgili hükümler uyarınca verileriniz;

·  Şirketimizin kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak Hacı Şerif iştiraklerine/iş ortaklarına;

·  Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak Hacı Şerif ve İştirakleri ile tedarikçilerine,

·  Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak Hacı Şerif ve İştiraklerine,

·  Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, risk yönetimi, finansal konsolidasyon, denetim ve Hacı Şerif şirket politikalarına uyum amaçlarıyla sınırlı olarak, iştiraklerimize, danışmanlara ve hizmet sağlayıcılarına,

·  İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak Hacı Şerif ve İştirakleri Hissedarlarına,

·  İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

·  İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,

Paylaşılabilecek şekilde Hacı Şerif tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerinizin yukarıdaki taraflardan birisine aktarımı, yurtdışına veri aktarımı teşkil ediyorsa, bu durumda veri aktarım işlemi Kanun’un 9. Maddesinde yer alan esaslara göre yapılır.

6. Kişisel Verilerin Korunması

Hacı Şerif olarak kişisel verilerinizi işlerken ve söz konusu kişisel verilerinizin gizliliğinin ve bütünlüğünün sağlanması için uygun teknik ve organizasyonel tedbirler (politikalar ve prosedürler, Bilgi Teknolojileri Güvenliği, vb.) alınmaktadır. Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanabilmesi için Hacı Şerif genelinde politikalara ve asgari standartlara ilişkin kurum içi bir asgari çerçeve uygulanmaktadır. Düzenlemeler ve piyasadaki gelişmeler takip edilmekte olup bu gelişmeler ışığında, Hacı Şerif politikaları ve standartları da periyodik olarak güncellenmektedir.

7. Veri Sahiplerinin Hakları ve Hakların Kullanılması Yöntemleri

Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde bir kısım haklara sahip olursunuz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dayalı olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve bu işlemler hakkında daha fazla bilgi talep etme hakkı; 

2. Verilerinizin neden işlendiğini ve belirtilen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı;

3. Verilerinizin (ülke içindeki ve dışındaki üçüncü taraflar) kime aktarıldığını bilme hakkı; Eksik veya yanlış işlenen verilerinizin düzeltilmesini talep etme hakkı;

4. Kişisel verilerinizin silinmesi veya imha edilmesini talep etme hakkı;

5. Eksik veya yanlış işlenmesi halinde kendilerine aktarılan kişisel verilerin silinmesi veya imha edilmesi hakkında üçüncü tarafların haberdar edilmesini talep etme hakkı;

6. Tümüyle otomatikleştirilmiş analitik süreçten kaynaklanan herhangi bir aleyhe sonuca itiraz etme hakkı;

7. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğranan zararın giderilmesini talep etme hakkı.

Haklarınızın kullanımı veya kişisel verilerin işlenmesi politikasıyla alakalı olarak şikâyetlerinizde bulunmak için “haciserif@hs03.kep.tr HACI ŞERİF GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.  “ adresine elektronik posta vasıtasıyla yahut “HACIEYÜPLÜ MAH. 3123 SK. NO:1 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ” adresine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Başvurunuz, Kanun’da belirtilen azami süre olan 30 gün içerisinde sonuçlandırılacak olup tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır. 

 

Hacı Şerif Gıda İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

MERSIS         :  0395 0853 5270 0018

VKN               : 3950853527 / Gökpınar V.D.

Ticaret Sicil    : 28868 / Denizli Ticaret Sicil Md.

Adres              : Hacıeyüplü Mah. 3123 Sk. No:1 Merkezefendi / Denizli

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.